Nguyễn Thị Cảnh Ban Giám Hiệu Bí thư 0982195284
Nguyễn Văn Huynh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu Trưởng 01234564739